HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH LAN-DHCP SERVER TRÊN MIKROTIK

Đối với thiết bị Routerboard MikroTIK thông thường bao gồm một Master port và các port khác sẽ mặc định được chạy trên nền tảng Master port này.Vì vậy khi cấu hình WAN, LAN cho bất kỳ một port Ethernet nào cần phải xem xét đó là Master port hay Slave port, nếu là Slave port thì chọn cấu hình phần master port là none

  • Để kiểm tra vào phần Interfaces -> Ethernet chọn vào port Ethernet cần xem xét cấu hình

Hướng dẫn cấu hình LAN-DHCP Server trên Mikro TIK

  •  Sau đó chọn none cho phần Master port trước khi cấu hình

Hướng dẫn cấu hình LAN-DHCP Server trên Mikro TIK

Cấu hình LAN cho Routerboar MikroTIK

- Vào IP -> Address chọn Addnew

Hướng dẫn cấu hình LAN-DHCP Server trên Mikro TIK

 - Cấu hình các thông số như sau

Hướng dẫn cấu hình LAN-DHCP Server trên Mikro TIK

  • Bật kích hoạt cho LAN ở ô Enabled
  • Nhập địa chỉ vào ô Address
  • Nhập địa chỉ lớp mạng vào Network
  • Chọn cổng cấu hình LAN

Cấu hình DHCP server Routerboar MikroTIK

- Vào IP -> DHCP server -> DHCP chọn DHCP Setup

Hướng dẫn cấu hình LAN-DHCP Server trên Mikro TIK

- Chọn cổng LAN DHCP Server

Hướng dẫn cấu hình LAN-DHCP Server trên Mikro TIK

- Nhập địa chỉ lớp mạng và Network Mask

Hướng dẫn cấu hình LAN-DHCP Server trên Mikro TIK

- Nhập địa chỉ Gateway

Hướng dẫn cấu hình LAN-DHCP Server trên Mikro TIK

- Nhập dãy địa chỉ IP Pool

Hướng dẫn cấu hình LAN-DHCP Server trên Mikro TIK

- DHCP và DNS theo hình sau

Hướng dẫn cấu hình LAN-DHCP Server trên Mikro TIK